• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
2893/QĐ.UBND 27/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v phê duyệt Chương trình Khoa học Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu download
213/2006/QĐ-TTg 25/09/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước download
106/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp download
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp download
107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách download
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ download
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan download
2040/QĐ - BKHCN 14/09/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định v/v thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia download
17/2006/QĐ-BKHCN 12/09/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định v/v ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước” download
2720/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2721/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2722/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tố chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh" download
2718/2006/QĐ-UBND 12/09/2006 UBND tỉnh Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
94/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Chính phủ Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung download
81 /2006/TT-BTC 06/09/2006 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.