Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 7/2023)

(15/07/2023)

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Kết nối các nguồn lực, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

 Cần có cơ chế đặc thù để phát triển khoa học và công nghệ

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 6/2023)

(15/06/2023)

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Ngày hội STEM quốc gia 2023: Bứt phá tầm cao

 Động viên các nhà khoa học tích cực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 3/2023)

(29/03/2023)

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

·  Hoạt động KH&CN ở địa phương: Cần quyết liệt và thực chất hơn 

· Chú trọng liên kết vùng để phát triển bền vững 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 2/2023)

(03/02/2023)

 VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

·  Bà Rịa – Vũng Tàu phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”

·  Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 

·  Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH&CN 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 1/2023)

(30/01/2023)

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

·  Ngành Khoa học và Công nghệ với 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

·  Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực 

·  Lan rộng phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bà Rịa-Vũng Tàu 


Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 12/2022)

(30/12/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

·  Vinh danh 29 công trình giải Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ

·  Techfest Vietnam 2022: Hướng tới đổi mới sáng tạo mở toàn diện 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 11/2022)

(30/11/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

·  Phát triển khoa học và công nghệ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân

·  Đầu tư nguồn lực thúc đẩy, phát triển khoa học và công nghệ 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 10/2022)

(31/10/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

·  Thủ tướng: Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể của chuyển đổi số

·    Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 9/2022)

(30/09/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

·  Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển nền kinh tế số

 Đội ngũ trí thức đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước