* Các Quyết định và giai đoạn liên quan:

- Năm 1982 thành lập Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

- Quyết định số 13/QĐ.UB ngày 13 tháng 10 năm 1991 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Ban Khoa học Kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 630/QĐ.UB ngày 12 tháng 10 năm 1993 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 6942/QĐ-UB ngày 25/07/2003 của UBND Tỉnh về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Lãnh đạo qua các giai đoạn

1- Từ năm 1982 đến năm 1987

Ông Đào Quang Phủ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo

2- Từ năm 1987 đến năm 1988

TS. Nguyễn Hoàng Nhượng: Quyền Chủ nhiệm uỷ ban Khoa học và kỹ thuật đặc khu Vũng tàu- Côn Đảo

3- Từ năm 1988 đến năm 2000

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Từ tháng 12/1988-10/1991: Chủ nhiệm uỷ ban Khoa học và kỹ thuật đặc khu Vũng tàu- Côn Đảo; Từ tháng 10/1991-10/1993: trưởng ban KHKT tỉnh BR-VT; Từ tháng 10/1993-01/2000: Giám đốc sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4- Từ năm 2000 đến năm  2011

TS. Trương Thành Công: Từ tháng 01/2000-9/2003 - Giám đốc sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh BR-VT; Từ tháng 9/2003-10/2011 - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5- Từ năm 2011 đến năm 2012

Ông Vương Quang Cần: Phó giám đốc Phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6- Từ năm 2013- đến năm 2020

Ths. Mai Thanh Quang: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

7-  Từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2022

Ths. Nguyễn Công Danh: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

8-  Từ tháng 10/2022 đến nay

Ths. Phạm Quang Nhật: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu