Kiểm tra CCHC


Báo cáo công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (22/08/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 21/02/2017 của Sở KH&CN về kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, Đoàn kiểm tra CCHC tổ chức kiểm tra CCHC tại 04 đơn vị: Văn phòng sở,  Chi cục TCĐLCL,  Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN, Trung tâm Ứng dụng và Tiến bộ KH&CN


Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ (19/03/2015)

Nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác Kiểm soát thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&CN theo quy định .... Sở KH&CN xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 .