Thống kê KHCN

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2022 (31/01/2023)

Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ


Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (05/07/2022)

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác nhằm phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

Tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (24/06/2022)

Triển khai Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tuần qua, Cục Thông tin KH&CN quốc gia vừa tổ chức hai lớp tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/6/2022 và Hà Nội ngày 24/6/2022. Các lớp tập huấn đã thu hút gần 20 đại diện lãnh đạo là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN của các bộ/ngành cùng hơn 120 cán bộ làm công tác thống kê.

Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2020 (15/01/2021)

Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ 

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 (07/07/2020)

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác nhằm phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.


Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (07/07/2020)

Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu thập thông tin về hội nhập quốc tế phục vụ đánh giá, xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ.

Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (15/06/2020)

Sáng 12/6/2020, tại Đà Nẵng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2019 (20/01/2020)

Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).