LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
     

       

         

         Giám đốc: ThS. Phạm Quang Nhật

         Điện thoại: (0254) 3.727.341, DĐ: 0933309333

         Email: nhatpq@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

 

 

 

      

         Phó Giám đốc: KS. Trần Duy Tâm Thanh

         Điện thoại: (0254) 3.852.291, DĐ: 0913.720.811

         Email: thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn