LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
     

       

         

         Giám đốc: ThS. Nguyễn Công Danh

 

         Điện thoại: (0254) 3.727.341, DĐ: 0918.338.502

 

         Email: danhnc@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch; kế hoạch - đầu tư; quản lý khoa học; thông tin KH&CN; ứng dụng KH&CN; hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; quy chế dân chủ cơ sở; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Theo dõi, quản lý một số chương trình, đề án, đề tài, dự án KH&CN.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

 

 

      

         Phó Giám đốc: KS. Trần Duy Tâm Thanh

 

         Điện thoại: (0254) 3.852.291, DĐ: 0913.720.811

 

         Email: thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, công tác được Giám đốc Sở giao. Chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động của Sở khi Giám đốc vắng.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính - Kế toán; thanh tra, pháp chế, bồi thường của nhà nước; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ISO hành chính công của tỉnh; hoạt động quản lý đo lường cấp huyện; công nghệ thông tin và ISO của Sở.

Kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quỹ phát triển KH&CN tỉnh.

- Theo dõi, quản lý một số chương trình, đề án, đề tài, dự án KH&CN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

         Phó Giám đốc: KS. Đỗ Hữu Hiền

 

         Điện thoại: (0254) 3.727.466, DĐ: 0919.051.555

 

         Email: hiendh@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

 

 

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, công tác được Giám đốc Sở giao.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; Sở hữu trí tuệ; quản lý sáng kiến; hoạt động KH&CN cấp huyện; hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phụ trách các dự án đầu tư đang tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ.

- Theo dõi, quản lý một số chương trình, đề án, đề tài, dự án KH&CN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.