Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
STT Tên văn bản Thời gian Xem chi tiết
1 Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
01/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐÃ HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN
STT Tên văn bản Thời gian Xem chi tiết
11 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
20/10/2016
Xem góp ý   Góp ý
12 Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/12/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
21/12/2015
Xem góp ý   Góp ý
13 Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/12/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
21/12/2015
Xem góp ý   Góp ý
14 Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/11/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
15/12/2015
Xem góp ý   Góp ý
15 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đồi với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/11/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
28/11/2015
Xem góp ý   Góp ý
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.