Thông báoTriển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (31/01/2023)

 Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.


Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ (19/01/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh (03/01/2023)

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu.