Tiêu chuẩn ĐLCL
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (08/02/2017)
-   +   A-   A+   In  
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cụ thể, Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN

Quyết định: Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Nguồn: http://vietq.vn

Số lượt đọc: 3790

Về trang trước Về đầu trang