Phổ biến pháp luật
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 (14/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022Phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (15/08/2022)

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 


Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (18/07/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.