Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
Không có văn bản cần lấy ý kiến
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐÃ HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN
STT Tên văn bản Thời gian Xem chi tiết
1 Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
15/08/2019
Xem góp ý   Góp ý
2 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
20/05/2019
Xem góp ý   Góp ý
3 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
20/05/2019
Xem góp ý   Góp ý
4 Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
04/01/2019
Xem góp ý   Góp ý
5 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
6 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/11/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/11/2018
Xem góp ý   Góp ý
7 Góp ý dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
22/10/2018
Xem góp ý   Góp ý
8 Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
01/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
9 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
27/08/2018
Xem góp ý   Góp ý
10 Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án. Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/10/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
17/11/2017
Xem góp ý   Góp ý
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.