Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
Không có văn bản cần lấy ý kiến
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐÃ HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN
STT Tên văn bản Thời gian Xem chi tiết
1 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
10/11/2020
Xem góp ý   Góp ý
2 Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030 Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
28/11/2020
Xem góp ý   Góp ý
3 Góp ý dự thảo Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
10/10/2020
Xem góp ý   Góp ý
4 Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
15/08/2019
Xem góp ý   Góp ý
5 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
20/05/2019
Xem góp ý   Góp ý
6 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
20/05/2019
Xem góp ý   Góp ý
7 Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
04/01/2019
Xem góp ý   Góp ý
8 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
9 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/11/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/11/2018
Xem góp ý   Góp ý
10 Góp ý dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
22/10/2018
Xem góp ý   Góp ý
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.