Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
Không có văn bản cần lấy ý kiến
DANH SÁCH VĂN BẢN ĐÃ HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN
STT Tên văn bản Thời gian Xem chi tiết
1 Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
04/01/2019
Xem góp ý   Góp ý
2 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
3 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/11/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
26/11/2018
Xem góp ý   Góp ý
4 Góp ý dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
22/10/2018
Xem góp ý   Góp ý
5 Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh BR-VT Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
01/12/2018
Xem góp ý   Góp ý
6 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
27/08/2018
Xem góp ý   Góp ý
7 Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án. Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/10/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
17/11/2017
Xem góp ý   Góp ý
8 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/09/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
18/11/2017
Xem góp ý   Góp ý
9 Dự thảo Quyết định Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
25/08/2017
Xem góp ý   Góp ý
10 Góp ý dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/07/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến:
18/07/2017
Xem góp ý   Góp ý
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.