Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 175 (tháng 9/2015) (07/01/2016)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Thực thi quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập       

- Vai trò của các ngành công nghiệp thâm dụng SHTT

- Nan giải chuyện ra thế giới bằng tên mình   


Sở hữu trí tuệ Số 174 (tháng 8/2015) (05/10/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Quyền SHTT trong bối cảnh hội nhập                                          

- Sở hữu trí tuệ là tài sản quan trọng nhất đối với đất nước                

- Doanh nghiệp còn thờ ơ bảo vệ thương hiệu… 

Sở hữu trí tuệ Số 173 (tháng 7/2015) (04/10/2015)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Tăng đầu tư phát triển kinh tế tam nông                              

- Dọn đường cho doanh nghiệp đầu tư vào KHCN trong nông nghiệp 


Sở hữu trí tuệ Số 172 (tháng 6/2015) (13/07/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cuộc họp lần thứ 5 lãnh đạo cơ quan SHTT…

- Tổng kết tháng hành động SHTT 26/4…                                                                                          

- Chuyển biến trong quyền thực thi SHTT…


Sở hữu trí tuệ Số 171 (tháng 5/2015) (12/07/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Quyền sở hữu trí tuệ: Nhiều doanh nghiệp lơ là          

-Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Khó đủ đường                                                                                         

-Hiệu quả thiết thực từ chương trình hỗ trợ…                           


Sở hữu trí tuệ Số 170 (tháng 4/2015) (25/05/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Phát động tháng Sở hữu trí tuệ 26/4                                            

-Đấu tranh với hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ…         

-Hợp tác với Louis Vuiton Malletier tăng cường thực thi sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 168 (tháng 2/2015) (07/04/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Hàng ngoại dễ vào, hàng nội khó xuất                                         

-Định vị thương hiệu : Chạy đua với hội nhập  

-Nâng cao quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp 

Sở hữu trí tuệ Số 169 (tháng 3/2015) (07/04/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Toạ đàm các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ 

-Quy định mới về xử lý hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ      

-Nhiều thương hiệu bị bán cho nước ngoài 


Sở hữu trí tuệ Số 167 (tháng 1/2015) (13/02/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Triển khai hiệu quả công tác pháp chế quốc tế  

-Khai thác tối ưu “tài sản trí tuệ”                                                               

-Doanh nghiệp cần đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở nước ngoài 


Sở hữu trí tuệ Số 166 (tháng 12/2014) (24/12/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ - cần cách hiểu thống nhất        

- Chuyển giao công nghệ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng                                                                              

- Lơ là sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp Việt “méo mặt” để đòi lại