Thông tin tuyển dụng

Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (02/06/2015)

Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng (29/05/2015)

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trung Tâm Ứng Dụng thông báo tuyển dụng (27/05/2015)

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng Dụng TIến Bộ KHCN năm 2015