Chuyển đổi số

Từ ngày 01/4/2023, đưa vào sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh (28/03/2023)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày 10/10/2022, đáp ứng các tính năng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; đồng thời hệ thống đã kết nối, liên thông 03 cấp trên toàn tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trục kết nối, liên thông của tỉnh theo quy định.

Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (21/03/2023)

Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thì đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách; trong đó để Kinh tế số phát triển bền vững thì chuyển đổi số trong doanh nghiệp là yếu tố, vấn đề then chốt.

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (20/03/2023)

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số, trong thời gian qua các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số cơ quan, tổ chức chưa có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ nét giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương.

Kế hoạch tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (20/03/2023)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Chuyển đổi số nâng cao giá trị ngành nông nghiệp (03/03/2023)

Nhận thức việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hữu ích.

Công bố kết quả chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022 (01/03/2023)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai đề án phát triển đô thị thông minh (27/02/2023)

Sáng ngày 21/02, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh. Tham dự họp có đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh và UBND thành phố Vũng Tàu.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên (26/02/2023)

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân.

Gắn chuyển đổi số với thực hiện công vụ, hình thành công chức điện tử (25/02/2023)

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cần gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ. Việc này không chỉ giúp hình thành công chức điện tử, mà còn là giải pháp tốt nhất để xây dựng, làm sạch, làm giàu và bảo đảm tính bền vững, hiệu quả của dữ liệu.


BRVT: Năm 2022 nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số được hoàn thành (23/02/2023)

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi tỉnh; thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể được đề ra, giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.