Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án "Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020" (11/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Đề án "Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hoá đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020"

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” (09/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020”


Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (02/06/2015)

Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Phê duyệt chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 (02/06/2015)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2154/UBND-VP ngày 03/4/2015 về việc triển khai Quyết định số 380/QĐ-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan để biết, nghiên cứu và thực hiện các công việc có liên quan theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/06/2015)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I năm 2015


Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng (29/05/2015)

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (29/05/2015)

Thông báo về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015 (29/05/2015)

Thông báo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2015

Trung Tâm Ứng Dụng thông báo tuyển dụng (27/05/2015)

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng Dụng TIến Bộ KHCN năm 2015