Thông báoTriển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh (16/08/2022)

 Ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (15/08/2022)

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Mời tham dự Hội nghị phát động “Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022” (12/08/2022)

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022