TBT và TC – ĐL – CL

Số 3 (5/2014)

(02/05/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Một số Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên  

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2014          

- FTA Việt Nam - EU: Lo ngại rào cản thương mại           


Số 2 (4/2014)

(28/04/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Một số Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên              

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên ...         

- Thách thức từ các rào cản phi thuế     

- Phiên họp lần thứ nhất trong năm 2014 của Ủy ban WTO/TBT    


Số 1 (3/2014)

(28/03/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Tin cảnh báo của các nước thành viên.

- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2014