TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 12 (tháng 2/2015)

(07/04/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Khi giải quyết tranh chấp WTO không dựa trên lợi ích của tất cả các thành viên  

- Vai trò của Hàng rào Kỹ thuật đối với sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh            

- Năm 2015 - khó khăn nhìn thấy cho doanh nghiệp thép      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 13 (tháng 3/2015)

(07/04/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các biện pháp vượt rào cản của Việt Nam           

- Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại  

- Cơ hội đẩy mạnh XK sang thị trường hoa kỳ từ TPP 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 11 (tháng 1/2015)

(13/02/2015)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Kết thúc đàm phán và chuẩn bị ký kết các FTA: Cơ hội lớn cho DN Việt xuất khẩu

- Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm ..

- Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của ban liên ngành TBT năm 2014  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 10 (tháng 12/2014)

(24/12/2014)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- WTO kêu gọi nhóm G20 xóa bỏ những rào cản ..           

- “Khi bàn cờ được hình thành, doanh nghiệp Việt ..