Thông báo
Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Công văn số 6045/UBND-VP ngày 22/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu có ý kiến góp ý và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Phụ lục danh mục hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá gửi kèm theo Công văn số 1354/BKHCN-TĐC ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/6/2023 để tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm, phối  hợp thực hiện.

Kèm theo:

Công văn số 1354/BKHCN-TĐC ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Công văn số 6045/UBND-VP ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh.

Xem nội dung chi tiết   tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 501

Về trang trước Về đầu trang