Thông báo
Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Công văn số 6045/UBND-VP ngày 22/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu có ý kiến góp ý và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Phụ lục danh mục hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá gửi kèm theo Công văn số 1354/BKHCN-TĐC ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Văn bản góp ý, đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/6/2023 để tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm, phối  hợp thực hiện.

Kèm theo:

Công văn số 1354/BKHCN-TĐC ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Công văn số 6045/UBND-VP ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh.

Xem nội dung chi tiết   tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2109

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)