Thông báo
Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Công văn số 5841/UBND-VP ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu có ý kiến góp ý và dự thảo văn bản trình UBND tỉnh gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/5/2023 để tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan quan tâm thực hiện.

Đính kèm:

- Công văn số 1322/BKHCN-TĐC ngày 11/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Công văn số 5841/UBND-VP ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 445

Về trang trước Về đầu trang