Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) (24/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 24/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 35/KH-SKHCN về   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh   ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023),

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các phòng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thiết thực, sôi nổi, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phát động thi đua với khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

2. Tuyên truyền về ý nghĩa tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể:

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025;

- Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025;

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;

- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Các phong trào thi đua do tỉnh phát động như:

- Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Phong trào “Chuyển đổi số” giai đoạn 2022 - 2025;

- Phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Phong trào “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công” năm 2023;

- Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.

3. Phát hiện, khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Triển khai, thực hiện từ tháng 5, tháng 6 năm 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể phối hợp triển khai kế hoạch, tổ chức, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới.

2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tham mưu thực hiện tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trên website và các ấn phẩm KH&CN của Sở.

3. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tham mưu tổ chức xét, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) của Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 354

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) (31/05/2023)
  • Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa phương Đông (19/05/2023)
  • Cốc nước dừa trong giây phút cuối đời của Bác Hồ (19/05/2023)
  • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/02/2023)
  • Hướng dẫn tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM: tỉnh BR-VT giai đoạn 2022-2025 (13/09/2022)
  • Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (01/06/2022)
  • DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SOI ĐƯỜNG CHO NHÂN DÂN TA GIÀNH THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (25/04/2022)
  • Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2022 - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (07/04/2022)
  • Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (29/09/2021)
  • Quốc khánh và những kỷ niệm không thể nào quên (02/09/2021)