Thông báo
Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Công văn số 157/HĐND-VP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết;

Thực hiện Công văn số 5616/UBND-VP ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Trong quá trình xin ý kiến về chủ trương xây dựng Nghị quyết, để dự thảo Nghị quyết được hoàn chỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại Công văn số 247/SKHCN-QLKHCN ngày 17/03/2023. Qua tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5616/UBND-VP ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2) để Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh. Văn bản góp ý đề nghị quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/5/2023 để tổng hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm góp ý.

Thông tin chi tiết liên hệ:   Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3513024 – 0903.044.053 (B.Liên); Fax: 0254.3853557; Email: lienkimkhcn@gmail.com.

 (Đính kèm:

Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị (lần 1).)

Xem nội dung chi tiết   tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 276

Về trang trước Về đầu trang