Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (17/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
 Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành   Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; đảm bảo cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức; đồng thời   khuyến khích cán bộ hội người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”.

- Chủ đề   Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 là “Người cao tuổi được phát huy vai trò và chăm sóc đầy đủ”

Kế hoạch đề ra các nội dung để thực hiện, gồm:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi như: Luật Người cao tuổi; các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, kiến thức chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, phúc lợi xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; giáo dục nâng cao trách nhiệm và hành động của gia đình, cộng đồng về xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hoá phù hợp đối với người cao tuổi ở nơi công cộng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền thông trên sóng phát thanh truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, kết hợp truyền thông trực quan như treo băng rôn, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

- Tuyên truyền thông qua hình thức treo băng rôn, tờ rơi, tờ gấp, truyền thông qua sóng phát thanh truyền hình các cấp về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ, phát huy người cao tuổi.

2. Vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi:

- Tuyên truyền, xây dựng chính sách pháp luật tạo điều kiện để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập dưỡng sinh nằm nâng cao sức khỏe. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ người cao tuổi, khen thưởng, khích lệ người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, người cao tuổi đạt giải cao trong tham gia hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Tích cực tổ chức triển khai và tham gia thực hiện Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2030 được ban hành tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 – 2025). Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở để hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp và thực hiện tốt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 (Quyết định số 1579/QĐ -TTg ngày 13/10/2020 về Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030);

3. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân:

- Vận động nguồn lực chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

- Tổ chức thăm tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

4. Phát triển và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi. Triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp.

+ Chủ trì tham mưu đề xuất xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023. Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

+ Chỉ đạo Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp  huyện, Hội người cao tuổi cấp xã tăng cường thực hiện tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam, về giải quyết vấn đề “già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; thực hiện tốt Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tổ chức, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội nghị người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023. Tổ chức liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” các cấp; là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, có trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Chỉ đạo Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện và cấp cơ sở tham mưu thực hiện tốt Công văn số 4833-CV/TU ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức giao lưu văn nghệ ở cơ sở; tổ chức hội thao người cao tuổi cấp tỉnh năm 2023; tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp tỉnh năm 2023

- Sở Y tế

+ Chủ trì thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ -TTg ngày 13/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thành việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ trong năm 2023.

+ Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Sở Nội vụ

+ Chủ trì hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

+ Phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn việc thành lập, hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sở, ban ngành, tổ chức các hội đoàn thể có liên quan

+ Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023.

+ Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm cho người cao tuổi; mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.

+ Phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

+ Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

+ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

+ Có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thể Bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 528

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)
  • Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình,bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (26/09/2023)