Tin KHCN trong tỉnh
Sở KH&CN: Yêu cầu rà soát, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”. (10/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, đề xuất các cá nhân đủ tiêu chuẩn được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng:

Áp dụng đối với cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân người nước ngoài có thành tích hoặc đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đối tượng không được và chưa được xét tặng:

- Cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo không được xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử chưa được xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân bị kỷ luật chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau khi hết thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

2. Về tiêu chuẩn xét tặng (Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019) như sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” được tiến hành xét tặng thường xuyên hằng năm, tặng một lần cho mỗi cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân phải có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ. Trường hợp cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước được giảm 03 (ba) năm so với quy định nêu trên.

- Các trường hợp đặc biệt có đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi xét tặng Kỷ niệm chương không yêu cầu phải đáp ứng đủ thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Đã được phong tặng một trong các Danh hiệu vinh dự nhà nước;

+ Đã được tặng Danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước;

+ Là tác giả/đồng tác giả của công trình/cụm công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ hoặc Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

+ Có sáng chế đã được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam;

+ Các cá nhân công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ;

+ Các cá nhân đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ Trung ương đến địa phương có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ;

+ Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

3. Hồ sơ đề nghị:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 (Sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1 Thông tư số 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022):

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (Kèm danh sách trích ngang của cá nhân được đề nghị xét tặng: Bản cứng đóng dấu treo và bản mềm);

- Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đề nghị xét tặng (Theo mẫu 01 đính kèm).

Trường hợp đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, báo cáo thành tích (Theo mẫu 02 đính kèm) do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị hoặc đơn vị (thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị) liên quan trực tiếp đến đối tượng được đề nghị thực hiện. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị xác nhận và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong Báo cáo.

- Biên bản xét khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cá nhân được đề nghị; trường hợp đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thì biên bản xét khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị hoặc của đơn vị (thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị) liên quan trực tiếp đến cá nhân được đề nghị.

- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc tài liệu minh chứng việc cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN (nếu có).

4. Thời gian gửi hồ sơ:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ (B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét.

Để thuận tiện trao đổi thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu ông Nguyễn Nam Phương (Chánh Văn phòng Sở, ĐTDĐ 0913.693.694) và bà Lê Thị Tuyết Nga (Chuyên viên Văn phòng. ĐTCQ 3.511.024; ĐTDĐ 0938.723.118).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm phối hợp triển khai thực hiện, bảo đảm thời gian nêu trên.

+ Đính kèm:

- Công văn số 458/SKHCN-VP;

- Biểu mẫu Báo cáo thành tích; 

- Mẫu danh sách trích ngang.               

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1065

Về trang trước Về đầu trang