Tin KHCN trong tỉnh
Đăng tải thông tin, kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, Tỉnh BR-VT (14/04/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan cho đăng tải thông tin về kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” trong thời hạn 30 ngày. Thông tin đăng tải được đính kèm.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1008

Về trang trước Về đầu trang