Tin KHCN trong nước
Triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT (16/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan trên chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT trực thuộc, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tham mưu về kế hoạch, tài chính, đầu tư và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định số80/2014/QĐ -TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT, cơ quan nhà nước cần lưu ý một số nội dung như: Tuân thủ các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTT như: Ưu tiên thuê tập trung, khai thác hiệu quả các sản phẩm, hạ tầng CNTT đã được đầu tư trước đây; đảm bảo nguồn vốn để ổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cần triển khai trong nhiều năm; đảm bảo chất lượng dịch vụ; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông; đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT của cơ quan nhà nước…

Bên cạnh đó các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của bộ, ngành, địa phương mình (bao gồm của cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc) cùng với  các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có trong quá trình triển khai) để gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án dự kiến triển khai theo hình thức thuê dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương cùng với các kiến nghị, đề xuất đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/6/2015.

Nguồn: chinhphu.vn

Số lượt đọc: 13872

Về trang trước Về đầu trang