Tin KHCN trong nước
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ quốc phòng (13/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Sau Hội nghị tổng kết 10 năm (2003-2013) Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) giữa Bộ Quốc phòng (BQP) và Bộ KH-CN, công tác KH-CN trong quân đội đã có bước phát triển mới, cả về chiều rộng và bề sâu, bám sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, là cơ sở tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Những năm qua, Cục Khoa học quân sự (KHQS)-BQP hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai phối hợp chặt chẽ, toàn diện, thực hiện tốt mục tiêu của chương trình phối hợp hoạt động KH-CN giữa BQP với Bộ KH-CN; với các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong nghiên cứu KH-CN phục vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) và phát triển kinh tế-xã hội.

 

Công tác quản lý KH-CN đã được đổi mới từng bước, nhất là việc xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện việc giao nhiệm vụ nghiên cứu và tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì đề tài theo Luật KH-CN, Điều lệ Công tác KH-CN Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa BQP và Bộ KH-CN, việc quản lý kế hoạch, phân cấp, phân bổ ngân sách công tác KH-CN đã đi vào nền nếp, thống nhất, từng bước khắc phục những yếu kém, trùng lặp đề tài, sản phẩm; từ đó nâng cao tính hiệu quả, thực tiễn, đúng hướng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quân đội.

 

Cục KHQS đã tham mưu, giúp BQP chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KH-CN và môi trường (MT) hiệu quả; đề xuất các nhiệm vụ của BQP tham gia các chương trình, đề án quốc gia về KH-CN đến năm 2020, trong đó đã triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chương trình, đề án trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) đã và đang triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu, yêu cầu, từng bước làm chủ và tạo được sản phẩm ban đầu; góp phần hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chương trình phát triển sản phẩm quốc gia.

 

Bên cạnh việc triển khai phối hợp với Bộ KH-CN, Cục KHQS tham mưu, xây dựng “Chương trình phối hợp nghiên cứu KH-CN phục vụ quốc phòng” giữa BQP với Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành hội thảo, xin ý kiến của Hội đồng KHKT-CNQS BQP, các cơ quan, đơn vị, cơ sở nghiên cứu và ý kiến chuyên gia, Cục KHQS đã tham mưu với bộ, phối hợp với các đơn vị ngoài quân đội xây dựng và triển khai các nhiệm vụ cấp quốc gia và cấp BQP, tập trung vào tận dụng thế mạnh của các đơn vị phối hợp.

 

Về mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài quân đội, Cục KHQS tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu hiệu quả với Quân ủy Trung ương, BQP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác KH-CN-MT; đẩy mạnh các chương trình hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, viện và cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước về KH-CN phục vụ QS, QP. Nội dung hợp tác, phối hợp tập trung vào việc nghiên cứu dự báo, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có 5 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

 

Công tác nghiên cứu bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP xây dựng, đề ra các chủ trương, quyết sách đúng, phù hợp trong lĩnh vực QS, QP. Việc phối hợp hướng đến mục tiêu nâng cao vượt bậc năng lực trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho quân đội; làm chủ các hệ thống VKTBKT mới, bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật và cải tiến, hiện đại hóa một số VKTBKT đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

 

Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ KH-CN quân đội đủ sức làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ nhận chuyển giao, nhất là công nghệ chế tạo vũ khí, khí tài quân sự, làm cơ sở cho công nghiệp quốc phòng và chủ động sản xuất đủ VKTBKT cần thiết. Thực hiện điều đó, phải huy động tốt nhất tiềm lực KH-CN đất nước phục vụ nhiệm vụ QS, QP; thu hút được nhân tài, cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, tạo nguồn tổng công trình sư, công trình sư để có thể tổ chức, điều hành các chương trình, dự án KH-CN lớn của quân đội.

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Số lượt đọc: 5029

Về trang trước Về đầu trang