Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ (19/01/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Nghị định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

- Triển khai đầy đủ các nội dung liên quan được quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình hoặc xây dựng phương án đề xuất với các bộ, ngành để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi quản lý. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2023.

- Kịp thời rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi các bộ, ngành có quyết định công bố TTHC.

- Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 của Nghị định, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC, giao dịch kể từ ngày 01/01/2023.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các địa bàn dân cư.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định 104/2022/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; tập trung tuyên truyền về quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương thức thay thế trong thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự để công dân biết, thực hiện.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP để tham mưu UBND tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc rà soát tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ khi các bộ, ngành có quyết định công bố TTHC.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo Công an cơ sở đảm bảo việc cấp thẻ Căn cước công dân, thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định.

Nguồn: Công văn số 358/UBND-VP

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh (23/03/2023)
  • Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (03/03/2023)
  • Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh Tết Nguyên Đán 2023 (13/01/2023)
  • Triển khai các văn bản quy định liên quan đến Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (21/12/2022)
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/12/2022)
  • Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (05/12/2022)
  • Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (05/12/2022)
  • Kế hoạch triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (01/12/2022)