Công khai Tài chính
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (30/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chi tiết theo Biểu đính kèm.

Xem chi tiết   Quyết định

- Biểu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT