Phổ biến pháp luật
Triển khai, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023 và từ ngày 01/7/2023 (08/12/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 02/12/2022, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền. Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công việc sau đây:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Từ ngày 01/3/2023, Luật có hiệu lực thi hành, cụ thể

- Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023).

Từ ngày 01/7/2023, có các luật có hiệu lực thi hành, cụ thể

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

- Luật Thực hiện hiện dân chủ ở cơ sở;

- Luật Dầu khí;

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Luật Thanh tra.

2. Triển khai thực hiện

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương:

a) Đối với các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực các luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023 và từ ngày 01/7/2023

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

- Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật nêu trên đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý với hình thức, nội dung phù hợp: Lồng ghép trong sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng; Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm công báo) để cập nhật trên Cổng thông tin của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) hoặc Báo cáo của Hội đồng năm 2023 theo Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; xây dựng biểu mẫu thống kê theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 0254.3850209)./

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Hội đồng phối hợp PBGDPL

Số lượt đọc: 241

Về trang trước Về đầu trang