Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ (29/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 06/10/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 131/NQ-CP).

Để tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 131/NQ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 6369/VPCP-KSTT ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

          a) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,  thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 131/NQ-CP, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

+ Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện (báo cáo UBND tỉnh thông qua đầu mối là Sở Tài chính); rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

+ Các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các bộ, ngành triển khai cung cấp thuộc các lĩnh vực như: Đăng ký doanh nghiệp; quản lý đầu tư nước ngoài; giấy phép lái xe; giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; hộ tịch điện tử; lý lịch tư pháp; đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh; xây dựng,… được tích hợp, công bố, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầy đủ, chính xác, thường xuyên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, bảo đảm đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hạn chế các thao tác của cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại địa phương trên nhiều hệ thống.

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo triển khai, quản lý Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh trong việc phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan có liên quan kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Nghiên cứu, tích hợp Bản đồ thực thi thể chế (phần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quantri.dichvucong.gov.vn) tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để theo dõi Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức và định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, công tác cải cách thù tục hành chính và hiện tại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị quyết số 131/NQ-CP.

c) Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; triển khai Bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 năm 2022.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện, nâng cao các chỉ số này.

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử theo văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

đ) Sở Tư pháp:

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lượng thẩm định quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những thủ tục hành chính, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, thực hiện hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc đế bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ, tài liệu do tổ chức, cá nhân nộp qua Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thời hạn hoàn thành trong tháng 11, 12 năm 2022 (sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

e) Công an tỉnh phối hợp với các các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

g) Sở Tài chính: trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, tham mưu , báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh việc miễn giảm phí, lệ phí trong việc thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

2. Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

- Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, chậm nhất trước tháng 12 năm 2023 hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã;

- Căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai xây dựng Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành, địa phương; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP và công văn này. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 16 tháng cuối quý (bao gồm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

(Kèm theo Phụ lục cơ quan chủ trì, tiến độ, nhiệm vụ được giao)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1200

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)