Thông báo
Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định của Hội đồng sáng kiến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi cấp tỉnh và cấp toàn quốc;

Triển khai Hướng dẫn số 207/HD-HĐSK ngày 27/3/2019 của Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến ở cơ sở và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 432/BTĐKT-NV ngày 09/9/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 2160/BTĐKT-V.II ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, trong đó: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị thực hiện công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến theo quy định.

Để công tác thi đua khen thưởng hàng năm trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh kính đề nghị Quý sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp cơ sở để kịp thời gửi hồ sơ yêu cầu công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp tỉnh và cấp toàn quốc theo quy định.Trong đó, Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh hướng dẫn, triển khai một số nội dung như sau:

1. Đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở

Sáng kiến được yêu cầu công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc phải được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá và được người có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp cơ sở trước khi trình lên Hội đồng sáng kiến tỉnh. Trong đó:

1. Bước 1: Xét, công nhận sáng kiến

Sáng kiến được xét, công nhận theo quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh. Việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ quan, đơn vị xét công nhận sáng kiến quyết định.

Sáng kiến được công nhận là căn cứ để đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (sáng kiến được công nhận không còn là căn cứ để đánh giá, phân loại công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức).

Lưu ý:

a. Đối với sáng kiến, quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến là của đơn vị cơ sở như sau:

- Cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập. Ví dụ: Trường Mầm non, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện...

- Các đơn vị không có tư cách pháp nhân, nhưng có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập như: hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư...

- Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên và được pháp nhân cấp trên ủy quyền, ủy nhiệm thực hiện việc công nhận sáng kiến ở đơn vị bằng văn bản hoặc quy định nội bộ.

b. Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết, cụ thể:

Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu mức đạt trở lên.

Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.

c. Điều kiện công nhận sáng kiến:

- Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

d. Hội đồng sáng kiến

Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến hoặc cá nhân được người đứng đầu ủy quyền có thể thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá giải pháp yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ quyết định công nhận sáng kiến.

2. Bước 2: Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp cơ sở

Sau khi sáng kiến được công nhận, tác giả sáng kiến hoàn tất hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến đó gửi đến cơ quan, đơn vị cấp trên có thẩm quyền (cấp sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện) thông qua Bộ phận thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở.

Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định (Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện); thực hiện theo Hướng dẫn số 207/HD-HĐSK ngày 27/3/2019 của Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến ở cơ sở và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở là căn cứ xét, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng khác theo quy định.

Lưu ý:

a. Đối với các cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị xét công nhận sáng kiến. Quy trình đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở vẫn phải đảm bảo 02 bước:

-  (1) Xét, công nhận sáng kiến ở cơ sở (Kết quả là Quyết định công nhận sáng kiến, Giấy chứng nhận sáng kiến).

-  (2) Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở (Kết quả là Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở).

b. Bộ phận thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (ở cấp huyện)

Đối với cấp huyện, Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố là Bộ phận thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp huyện.

Tùy tình hình thực tế tại từng địa phương, việc đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở (trong đó có lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) đề nghị đảm bảo theo quy định:

- Thẩm quyền công nhận: Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận. Đối với cấp huyện, việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở (cấp huyện) do Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, công nhận.

- Hội đồng sáng kiến cấp huyện: do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập. Hội đồng sáng kiến cấp huyện có nhiệm vụ xem xét, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và đề nghị người có thẩm quyền công nhận.

- Thủ tục trình công nhận: Hội đồng sáng kiến cấp huyện (thông qua Bộ phận thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp huyện) trình người có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở (cấp huyện) trên cơ sở căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng sáng kiến cấp huyện.

c. Tiêu chí đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở:

- Sáng kiến đã được cơ quan, đơn vị công nhận theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND;

- Có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở.

2. Đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc

2.1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp tỉnh, cấp toàn quốc được đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xoá trên khổ giấy A4, bao gồm:

a. Đơn yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục I - Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018);

b. Báo cáo tóm tắt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục II - Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018);

c. Văn bản công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở;

d. Văn bản yêu cầu của cơ quan, đơn vị quản lý tác giả sáng kiến;

đ. Các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu có).

2.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, gửi về:

- Đối với phạm vi cấp tỉnh: Hồ sơ gửi về Hội đồng sáng kiến tỉnh thông qua: Sở Giáo dục và Đào tạo (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo); Sở Y tế (lĩnh vực Y tế); Sở Khoa học và Công nghệ (đối với các lĩnh vực còn lại);

- Đối với phạm vi cấp toàn quốc: Hồ sơ gửi về Hội đồng sáng kiến tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

2.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

a) Đợt 1: trước ngày 15/12 hàng năm;

b) Đợt 2: trước ngày 30/4 hàng năm (đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo).

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc cần trao đổi, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. SĐT: 0254.513024 - 0903.044.053 (B.Liên), FAX: 0254.3853557. Email: lynskim@gmail.com.

(Đính kèm các mẫu hồ sơ theo quy định)

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1624

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
  • V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 (05/02/2024)
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)