Thông báo
Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (03/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

II. CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Chủ đề tháng hành động

“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

2. Thời gian triển khai tháng hành động

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông của tháng hành động

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3917/LĐTBXH-BĐG ngày 03/10/2022 (Chi tiết tại Phụ lục 1, 2 đính kèm)

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên trang Wed của Sở, báo điện tử và các mạng xã hội,...

*Phân công thực hiện: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ - Chủ trì

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu về vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

* Phân công thực hiện: Sở và các đơn vị trực thuộc (Lưu ý: Mỗi băng rôn một khẩu hiệu thể hiện vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em khác nhau).

3. Cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng tải trên trang Wed của Sở

* Phân công thực hiện: Các phòng và đơn vị trực thuộc khi triển khai hoạt động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới gửi tin, bài về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ để Trung tâm đăng tải trên trang Wed.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm

- Nghiêm túc triển khai Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 20/12/2022.

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh.

3. Giao Phòng Quản lý khoa học chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1777

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
  • Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
  • Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
  • Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
  • Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
  • Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)
  • Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid (21/04/2023)
  • Triển khai thực hiện Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023 (12/04/2023)