Thông báo
Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (17/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

  • Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
  • 25-HD/BCĐTW
  • Hướng dẫn
  • Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • 01/08/2022
  • 01/08/2022
  • Ban Nội chính Trung ương
  • Phan Đình Trạc
  • Tải về

Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số lượt đọc: 286

Về trang trước Về đầu trang