Thông báo
Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – năm 2023 (20/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ;

Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 02/7/2020 của Tỉnh ủy về về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

 Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030.

Thực hiện kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi, xóa bỏ các định kiến giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội và gia đình.

- Tổ chức các hoạt động, nâng cao năng lực nhận thức và trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở đặt hàng của các sở, ban, ngành, địa phương về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến các hoạt động về bình đẳng giới, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu Kế hoạch số 159/KH-UBND về hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Mục tiêu

- Tăng cường triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội,

 - Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

a, Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 02/7/2020 của tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác về bình đẳng giới – và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các văn bản của Trung ương, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng nam giới, người có uy tín trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua các hoạt động như tập huấn, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, hội thi, giao lưu, đối thoại, sinh hoạt câu lạc bộ; Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (tờ rơi, sổ tay, băng rôn, panô, áo, nón).... Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến khoa học có ứng dụng cao trong đời sống, xã hội, đồng thời tạo điều kiện phụ nữ nắm bắt, cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học.

*Phân công thực hiện: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ - Chủ trì.

b) Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022: Phối hợp với BCH công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên tổ chức truyền thông tuyên truyền và hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xem xét biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

a, Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các Sở, Ban, Ngành và Địa phương, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phục vụ các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

b, Khi có cơ chế của Trung ương về việc tạo điều kiện khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến khoa học có ứng dụng cao trong đời sống, xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế theo quy định.

* Phân công thực hiện: - Phòng Quản lý khoa học – Chủ trì;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính - Phối hợp thực hiện.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường vai trò của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là vai trò của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong công tác kiểm tra và đề xuất các chính sách liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở về kỹ năng vận động, tuyên truyền, kỹ năng phân tích, sử dụng số liệu tách biệt giới trong các chương trình, đề án, kế hoạch của từng ngành, từng cấp.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê số liệu về bình đẳng giới theo quy định: Báo cáo hoạt động bình đẳng giới 6 tháng đầu năm: trước ngày 30/5/2023; Báo cáo tổng kết năm 2023 gửi trước ngày 10/12/2023 và gửi về Phòng Quản lý khoa học để tổng hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm

- Các Phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc cử người tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, triển khai chương trình giáo dục về giới, bình đẳng giới, cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Triển khai Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/1/2022 về triển khai thực hiện Chương trình " tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục nơi công sở cho cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị của mình. Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại đơn vị mình.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (Báo cáo hoạt động bình đẳng giới 6 tháng đầu năm: trước ngày 30/5/2023; Báo cáo tổng kết năm 2023 gửi trước ngày 10/12/2023).

(Lưu ý báo cáo phải nêu rõ tình hình tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc đã phân công. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu).

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm theo quyết định của UBND tỉnh.

3. Giao Phòng Quản lý khoa học chủ trì tổng hợp kết quả, tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2221

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
  • V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 (05/02/2024)
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)