Thông báo
Kế hoạch phát động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ (05/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025;

Trên cơ sở Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025) với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đồng thời động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) thuộc Sở KH&CN chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điệu kiện thức tiễn của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua XDNTM 2021-2025 phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, có tiêu chí cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đồng thời gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nội dung nhiệm vụ phải được thường xuyên rà soát, tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả của CCVC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị.

- Việc xem xét, đánh giá công nhận, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phải công khai, minh bạch, khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích nhằm góp phần nâng cao động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.

- Đảm bảo công tác sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nổi bật, mô hình, điển hình tiên tiến, các sáng kiến, sáng tạo, cách làm hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

- Tập thể, cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt thành tích công tác xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Nội dung thi đua

- Thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh) gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể:

+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương theo hướng nâng cao hiệu quả, đi vào chiều sâu và bền vững;

+ Hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp sáng tạo;

+ Tham gia các nhiệm vụ thuộc Chương trình OCOP;

+ Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (Phối hợp với Sở NN&PTNT).

- Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm; phát huy sáng kiến trong việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Tuyên truyền, vận động CCVC-NLĐ và gia đình, tổ chức, doanh nghiệp (chú trọng doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN) tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới;

- Tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc triển khai thực hiện một số  chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng tâm của ngành như:

+ Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp;

+ Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT giai đoạn 2022 - 2026”.

+ Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022- 2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

+ Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

+ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

+ Công tác thông tin, truyền thông KH&CN tại địa bàn cơ sở.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Đối với tập thể

Được giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, công việc có liên quan đến việc thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng tâm của ngành nêu tại nội dung thi đua, đảm bảo hoàn thành tiến độ, đạt chất lượng.

2. Đối với CCVC-NLĐ thuộc Sở KH&CN

- Tích cực tham mưu, có đóng góp quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giao (Mục III.1).

- Có giải pháp, sáng kiến trong công tác tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên; tham mưu giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

- Tham gia tích cực, đạt kết quả các nhiệm vụ KH&CN góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

- Có đóng góp hỗ trợ vật chất, tinh thần vào việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

IV. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen của Giám đốc Sở

- Khen thưởng hàng năm: 02 tập thể và 04 cá nhân.

- Khen thưởng sơ kết (2023) và tổng kết (2025): Mỗi đợt 03 tập thể, 06 cá nhân.

2. Đối với các hình thức khen thưởng cao hơn (Từ Bằng khen của UBND tỉnh trở lên): Căn cứ vào thành tích và chỉ tiêu của UBND tỉnh để xem xét, đề nghị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể sở phối hợp triển khai Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên biết để thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp được phân công; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm:

- Chủ trì đôn đốc, tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức bình xét, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025 (lồng ghép khen thưởng hàng năm và sơ kết, tổng kết theo thời gian quy định); tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

- Tham mưu trích lập quỹ khen thưởng theo quy định để thực hiện khen thưởng phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025.

3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tham mưu tuyên truyền, phổ biến trên chuyên mục, ấn phẩm KH&CN về các kết quả thực hiện phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025.

Trên đây là Kế hoạch phát động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2117

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh (22/01/2024)
  • Trang thông tin điện tử “Phần mềm kết nối cung cầu nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (20/01/2024)
  • Triển khai Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/01/2024)