Thông tin chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 8 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI (07/10/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 2, phần III của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2410/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

           1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 55/KH-HĐPH ngày 12/4/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

           2. Chủ động rà soát, phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật định hướng, triển khai các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan nói chung, lồng ghép truyên truyền, phổ biến đến các chỉ số thành phần trong 08 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đến người dân ở cơ sở, bao gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường; (8) Quản trị điện tử.

          3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp thực hiện tuyền hoặc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung thành phần trong chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI cụ thể như sau:

          - Đối với nội dung thành phần“Tri thức công dân” trong chỉ số “Tham gia của người dân ở cơ sở”:

          + Thường xuyên, chủ động phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các nội dung chính sách của Nhà nước, quy định của ngành, lĩnh vực, đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết đến đời sống của người dân đảm bảo người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất và đúng quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

          + Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân về các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương và địa phương.

          -  Đối với nội dung thành phần “Tiếp cận thông tin” trong chỉ số “Công khai minh bạch trong hoạch định chính sách”:

          + Chủ động cung cấp thông tin cho người dân về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, ngân sách, tài chính, đầu tư, phòng, chống tham nhũng … theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; các thông tin cung cấp phải đảm bảo sự tin cậy, nhanh chóng, kịp thời, giúp người dân tránh được những luồng thông tin không chính thống, những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chính quyền…

          + Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách, phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử, bảng thông báo, bảng tin công khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại các điểm dễ thấy; Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp, giải thích, giải đáp thông tin khi người dân yêu cầu.

          - Đối với nội dung thành phần “Tiếp cận dịch vụ tư pháp” trong chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân”:

          + Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, đẩy mạnh các mô hình, hoạt động trợ giúp pháp lý;

          + Giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận các dịch vụ tư pháp khi người dân có nhu cầu;

          + Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy hiệu quả của tổ hòa giải, hội đồng hòa giải ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương tư vấn, hỗ trợ người dân khi có tranh chấp.

          - Đối với nội dung thành phần “Dịch vụ chướng thực, các nhận của chính quyền” trong chỉ số “Thủ tục hành chính công”:

          + Tăng cường quán triệt công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện đúng quy định “4 xin, 4 luôn” theo đúng đề án văn hóa công vụ. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp.

+ Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của người dân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện chứng thực điện tử theo quy định. Bố trí công chức, lãnh đạo trực và giải quyết kịp thời thủ tục chứng thực, xác nhận của chính quyền.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ công tại Bộ phận một cửa cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân.

Trên đây là hướng dẫn, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 8 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trong Báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) hoặc Báo cáo của Hội đồng năm 2022 và gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Tư pháp./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Tư pháp

Số lượt đọc: 1263

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)