Chỉ đạo Điều hành CCHC
Kế hoạch Tổ chức khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 29/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022;

Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ,

Ban chỉ đạo ISO Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc khảo sát ý kiến khách hàng đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ hành chính công (DVC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm khảo sát lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là khách hàng) có liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC và cung cấp DVC về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Qua đó tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó phát huy ưu điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế. Đây cũng là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số CCHC khối các Sở ngành cấp tỉnh hàng năm.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, đầy đủ từ các bên có liên quan để làm cơ sở đánh giá về kết quả giải quyết TTHC và cung cấp DVC thuộc thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN.

- Phấn đấu tất cả hồ sơ TTHC, DVC được lấy phiếu khảo sát và số phiếu thu hồi được đạt từ 80% trở lên do các phòng, đơn vị trực tiếp thực hiện trong năm 2022.

- Kết hợp khảo sát ý kiến trên chuyên mục lấy ý kiến của Trang thông tin điện tử Sở KH&CN, đảm bảo kết quả khảo sát được tổng hợp đầy đủ, trung thực.

II. NỘI DUNG

1. Hình thức triển khai:

- Thực hiện bằng Phiếu khảo sát (Theo mẫu đính kèm).

- Việc gửi phiếu đến tổ chức, cá nhân thực hiện bằng các cách như sau:

+ Gửi phiếu trực tiếp đến khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

+ Gửi qua email, fax hoặc gửi qua bưu điện (theo danh sách tổ chức, cá nhân có liên hệ giải quyết TTHC, DVC).

+ Khảo sát ý kiến khách hàng về thực hiện TTHC trên website của sở và các cơ quan, đơn vị (thiết kế các mục lấy ý kiến tương tự như Phiếu khảo sát).

- Đối với các đơn vị trực thuộc có xây dựng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 thì tự thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về các TTHC-DVC do đơn vị trực tiếp thực hiện (Gửi kết quả về Sở để tổng hợp chung).

2. Thời gian thực hiện:

- Gửi phiếu khảo sát: Ngay từ khi phát sinh hồ sơ TTHC, DVC.

- Các phòng, cơ quan, đơn vị phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công gửi và thu hồi phiếu, chuyển Thư ký Ban ISO tổng hợp.

- Tổng hợp kết quả khảo sát (Kể cả trên chuyên mục website): Chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: Chậm nhất hoàn thành trước ngày 31/10/2022.

+ Đợt 2: Chậm nhất hoàn thành trước ngày 20/12/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phó Trưởng ban thường trực (Ông Trần Duy Tâm Thanh - PGĐ Sở) và Thư ký Ban ISO Sở giúp Giám đốc sở/Trưởng Ban triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến khách hàng.

2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, DVC thuộc phạm vi giải quyết của Sở KH&CN có trách nhiệm rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ giải quyết TTHC, DVC trong năm 2022 để gửi phiếu khảo sát thông qua các hình thức email, fax,…. Kịp thời liên hệ, phối hợp để nhận lại phiếu phản hồi để tổng hợp.

3. Tổ CNTT và Trung tâm TT&UD KH&CN kiểm tra, tổng hợp ý kiến khách hàng trên website của Sở (Lưu ý chỉ ghi nhận các ý kiến đánh giá về việc giải quyết TTHC, DVC).

4. Giao Thư ký ISO tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát khảo sát, đồng thời làm cơ sở cập nhật vào kết quả thực hiện tiêu chí Bộ chỉ số CCHC./.

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1203

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết (18/06/2024)
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)