Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 (24/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục duy trì các nội dung thành phần đạt điểm số cao, đồng thời cải thiện đối với các nội dung thành phần có điểm số thấp của Chỉ số PAPI năm 2021 để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh; xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân.

Để cải thiện hiệu quả phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung

- Rà soát, đánh giá lại chất lượng việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả chỉ số PAPI năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12127/UBND-VP ngày 07/9/2021, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc để xảy ra những hạn chế, tồn tại kéo dài, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục triệt để.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022.

- Thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ số PAPI; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Khuyến khích người dân phát huy vai trò, quyền lợi và trách nhiệm đóng góp ý kiến, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

- Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được UBND tỉnh giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức, viên chức để cải thiện, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ trong thực thi công vụ, khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót đối với những chỉ tiêu qua khảo sát người dân đánh giá thấp.

- Chính quyền cấp xã (cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể) tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân tại các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn; thường xuyên tổ chức thông tin, đối thoại, bám sát địa bàn, khảo sát sự hài lòng của người dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện, nâng cao 118 chỉ tiêu của Chỉ số PAPI (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) Quyết định này.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát những nội dung còn hạn chế thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh và xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2022

Sở Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của các cơ quan, đơn vị, địa phương (lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh) để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

(Nguồn: Quyết định 2410/QĐ-UBND)

Kết quả năm 2021: Chỉ số PAPI của tỉnh là 40,62/80 điểm (đạt tỷ lệ 50,77%), giảm 3,84 điểm so với năm 2020. Nội dung giảm điểm tập trung ở 04 chỉ số nội dung có điểm số dưới trung bình: (1) Tham gia của người dân cấp cơ sở; (2) Trách nhiệm giải trình với người dân; (3) Quản trị môi trường; (4) Quản trị điện tử.

(Nguồn: Báo cáo 365/BC-UBND)

 

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 138

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ (31/10/2022)
  • Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (19/10/2022)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ (18/10/2022)
  • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến 8 chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI (07/10/2022)
  • Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (30/09/2022)
  • Kế hoạch thực hiện các Chương trình thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội năm 2023 (30/09/2022)
  • Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022 (25/08/2022)
  • Triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh (16/08/2022)
  • Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng (15/08/2022)
  • UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (28/07/2022)