Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
Nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu mới trong công cuộc phát triển trí tuệ nhân tạo (TTNT); góp phần đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phấn đấu đến năm 2030, ứng dụng TTNT trở thành lợi thế phát triển của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các mục tiêu cụ thể sau:

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về TTNT.

- Ứng dụng và phát huy những thành tựu TTNT mới nhất trong và ngoài nước gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng TTNT trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh; trước mắt ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng TTNT trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm nhân lực bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, chờ đợi và chi phí của người dân.

- Đẩy mạnh xã hội sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị góp phần phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng bền vững.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch, bao gồm:

(1) Xây dựng hệ thống và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTNT

(2) Xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT

(3) Phát triển hệ sinh thái TTNT

(4) Thúc đẩy ứng dụng TTNT

Ngoài ra, Sở còn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng TTNT vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; lồng ghép tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bảo đảm phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo; làm đầu mối tổng hợp, thống kê, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các bộ, ngành chủ quản triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành triển khai Kế hoạch; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp TTNT trong quản lý đô thị, quản lý xã hội và hành chính công.

(Nguồn: Kế hoạch số 138/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)
  • Phê duyệt kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (14/10/2022)
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (14/07/2022)
  • Hội nghị nghe báo cáo Khung định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24/04/2022)
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (15/04/2022)
  • Tiến độ thực hiện lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/03/2022)
  • Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án đầu tư xây dựng các công trình tại Cảng hàng không Côn Đảo (18/02/2022)