Phổ biến pháp luật
Phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (15/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

STT

Tên văn bản luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Xem nội dung

1

Luật Cảnh sát cơ động 2022

14/6/2022

01/01/2023

Tại đây

2

 Luật Điện ảnh 2022

15/6/2022

01/01/2023

Tại đây

3

Luật Thi đua, khen thưởng 2022

15/6/2022

01/01/2024

Tại đây

4

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

16/6/2022

01/01/2023

Tại đây

5

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

16/6/2022

01/01/2023

Tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT