Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP), trong đó có 25 dịch vụ công thiết yếu được ưu tiên tích hợp, chia sẽ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về việc triển khai Đề án 06/CP, đặc biệt là về định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Đề án 06/CP, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong ngành đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công an, 25 dịch vụ công thiết yếu qua dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự, pano, tờ gấp,… tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính công qua dịch vụ công trực tuyến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về các tiện ích, hiệu quả của việc thực hiện Đề án 06/CP nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm an toàn, liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ thích hợp tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu thông qua dịch vụ công trực tuyến. Kết hợp các hình thức “truyền thống” với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền để phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền tập trung vào những tiện ích mang lại khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, về ý nghĩa của Đề án 06/CP đối với đời sống kinh tế - xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận 14/25 dịch vụ công thiết yếu qua dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về hiệu quả, tiện ích của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, trong các buổi họp khu phố, thôn ấp, tổ dân cư và các buổi sinh hoạt các tổ quần chúng. Bố trí các pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử về 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh, xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06/CP tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

(Gửi kèm theo mẫu do Cục C06 - Bộ Công an, thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương thiết kế tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt).

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thành viên thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên triển khai theo Đề án 06/CP.

Đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trong báo cáo định kỳ kết quả triển khai Đề án 06/CP về Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh) để tập hợp báo cáo UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương theo quy định./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1615

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)
  • Triển khai các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (12/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (12/10/2023)
  • Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND về danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh BR-VT đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 (09/10/2023)
  • UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh (05/10/2023)
  • Công bố Quyết định số 2420/QĐ-UBND về danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT (03/10/2023)
  • Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ (03/10/2023)
  • VP. UBND tỉnh: Công khai kết quả một số chỉ số trong Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tháng 9.2023 (29/09/2023)
  • Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (28/09/2023)