Chỉ đạo Điều hành CCHC
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP), trong đó có 25 dịch vụ công thiết yếu được ưu tiên tích hợp, chia sẽ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về việc triển khai Đề án 06/CP, đặc biệt là về định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Đề án 06/CP, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong ngành đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công an, 25 dịch vụ công thiết yếu qua dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự, pano, tờ gấp,… tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính công qua dịch vụ công trực tuyến.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hướng dẫn Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về các tiện ích, hiệu quả của việc thực hiện Đề án 06/CP nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm an toàn, liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ thích hợp tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu thông qua dịch vụ công trực tuyến. Kết hợp các hình thức “truyền thống” với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền để phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền tập trung vào những tiện ích mang lại khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, về ý nghĩa của Đề án 06/CP đối với đời sống kinh tế - xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận 14/25 dịch vụ công thiết yếu qua dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về hiệu quả, tiện ích của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, trong các buổi họp khu phố, thôn ấp, tổ dân cư và các buổi sinh hoạt các tổ quần chúng. Bố trí các pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử về 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh, xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06/CP tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

(Gửi kèm theo mẫu do Cục C06 - Bộ Công an, thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương thiết kế tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt).

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thành viên thực hiện tuyên truyền bằng hình thức phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên triển khai theo Đề án 06/CP.

Đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trong báo cáo định kỳ kết quả triển khai Đề án 06/CP về Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh) để tập hợp báo cáo UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương theo quy định./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1844

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT (15/07/2024)
  • Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết (18/06/2024)
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)