Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 8478/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh v/v thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, không dùng hồ sơ giấy,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/8/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không trình hồ sơ giấy; nhận kết quả tại đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát.

2. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc trình các hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử (11 TTHC theo danh mục đính kèm).

Hồ sơ điện tử trình liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy (Gồm: giấy tờ do tổ chức, công dân nộp; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thẩm tra, thụ lý, giải quyết hồ sơ; Tờ trình hoặc báo cáo của cơ quan trình; dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh,…). Thủ trưởng phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo quy định.

3. Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống một cửa điện tử và các nội dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

Đính kèm công văn và danh mục 11 TTHC

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1448

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định 1776/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (28/06/2022)
  • Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/06/2022)
  • Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (14/06/2022)
  • Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
  • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/05/2022)
  • Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ) (11/05/2022)
  • Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC (11/05/2022)
  • Quyết định 982/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (25/03/2022)
  • Kế hoạch 04/KH-SKHCN về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (17/01/2022)
  • Cải cách hành chính nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (04/01/2022)