Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 8478/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh v/v thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, không dùng hồ sơ giấy,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/8/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không trình hồ sơ giấy; nhận kết quả tại đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát.

2. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc trình các hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử (11 TTHC theo danh mục đính kèm).

Hồ sơ điện tử trình liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy (Gồm: giấy tờ do tổ chức, công dân nộp; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thẩm tra, thụ lý, giải quyết hồ sơ; Tờ trình hoặc báo cáo của cơ quan trình; dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh,…). Thủ trưởng phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo quy định.

3. Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống một cửa điện tử và các nội dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

Đính kèm công văn và danh mục 11 TTHC

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 794

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch 15/KH-SKHCN về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 (17/03/2021)
  • Kế hoạch 197/QĐ-SKHCN về việc Ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (08/03/2021)
  • Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021 của Sở KH&CN (24/02/2021)
  • Kế hoạch 05/KH-SKHCN về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (19/01/2021)
  • Kế hoạch 01/KH-SKHCN về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (13/01/2021)
  • Quyết định Ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (02/11/2020)
  • Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (19/10/2020)
  • Thực hiện khắc phục sau kiểm tra CCHC năm 2020 của đơn vị trực thuộc Sở KH&CN (09/10/2020)
  • Tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên cổng thông tin một cửa quốc gia (06/10/2020)
  • Quyết định 152/QĐ-SKHCN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Danh mục thủ tục hành chính trong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ) (01/10/2020)