Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 8478/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh v/v thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, không dùng hồ sơ giấy,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/8/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không trình hồ sơ giấy; nhận kết quả tại đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát.

2. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc trình các hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử (11 TTHC theo danh mục đính kèm).

Hồ sơ điện tử trình liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy (Gồm: giấy tờ do tổ chức, công dân nộp; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thẩm tra, thụ lý, giải quyết hồ sơ; Tờ trình hoặc báo cáo của cơ quan trình; dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh,…). Thủ trưởng phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo quy định.

3. Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống một cửa điện tử và các nội dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

Đính kèm công văn và danh mục 11 TTHC

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1449

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)
  • Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)