Phổ biến pháp luật
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (18/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Mục đích của Ngày pháp luật nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2022.

Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Nội dung thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật 2022

(1)Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021, 2022; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...

(2)Đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách, pháp luật như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai 2013, các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai (phân lô bán nền, lấn, chiếm đất công, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.); Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(3)Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

(4)Tăng cường phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật (lồng ghép trong hoạt động biểu dương, khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật); tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

(5)Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các hình thức thực hiện như: Tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...; tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật năm 2022 (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022) thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn: Kế hoạch số 121/KH-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 200

Về trang trước Về đầu trang