Thông báo
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022 (17/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7791/UBND-VP ngày 06/7/2022 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022.

Sở Nội vụ sao gửi Thông báo số 692/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022 để quý cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tham gia chương trình.

Thông tin tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, giới thiệu về chương trình đào tạo và các thông tin khác có liên quan, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) và Cục Hợp tác quốc tế -Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.icd.edu.vn).

Đính kèm công vănthông báo

Nguồn: Sở Nội vụ

Số lượt đọc: 456

Về trang trước Về đầu trang