Thông báo
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Bắt đầu thực hiện từ năm 2022-2023) (18/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN);

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Chương trình),

Để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ thuộc Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương; các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ

Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao.

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước

Đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP (Danh mục sản phẩm, dịch vụ theo Phụ lục 2 Quyết định số 1470/QĐ-UBND).

3. Nội dung nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ (Danh mục sản phẩm, dịch vụ theo Phụ lục 2 Quyết định số 1470/QĐ-UBND).

- Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch của tỉnh (Danh mục sản phẩm, dịch vụ theo Phụ lục 2 Quyết định số 1470/QĐ-UBND).

4. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

- Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

II. Thời hạn, biểu mẫu, địa chỉ nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình

1. Các sở, ban, ngành, địa phương; các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức và cá nhân gửi Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình, cụ thể như sau:

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình và các văn bản liên quan được đăng tải trên trang website của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại đây

- Thời hạn: trước ngày 29/7/2022 (theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng thời, đề nghị gửi kèm bản điện tử Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình (file word) đến hộp thư: lienttk@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn để phục vụ cho công tác tổng hợp.

2. Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu -  ĐT: 0254.3513024 – 0903.044.053 (B. Liên).

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đính kèm văn bản liên quan

 

Xem chi tiết nội dung công văn

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2866

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính (23/02/2024)
  • V/v đăng tải thông tin kết quả thực hiện Đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn (22/02/2024)
  • V/v triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (21/02/2024)
  • V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 (05/02/2024)
  • Triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (05/02/2024)
  • Triển khai hưởng ứng thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh BR-VT năm 2024 (02/02/2024)
  • Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ (01/02/2024)
  • Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030 (01/02/2024)
  • Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/01/2024)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 trên địa bàn tỉnh (26/01/2024)