Thông báo
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (15/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Công văn số 6732/UBND-VP ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư 07/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 818

Về trang trước Về đầu trang