Thông báo
Đề nghị rà soát việc thực hiện quy định đăng ký chuyển giao công nghệ (24/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đến các Sở, Ban, Ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh bằng văn bản và tổ chức Hội nghị “Triển khai các quy định mới về chuyển giao công nghệ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất”.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ1 . Tuy nhiên, qua rà soát kết quả báo cáo, tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, cụ thể hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 02-03 hồ sơ đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; chưa có hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp. Như vậy, việc thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tình hình thu hút dự án đầu tư FDI và triển khai dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện quy định của Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước; lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân; ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người,

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý, rà soát thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ dự án đầu tư bảo đảm theo quy định của pháp luật (Quy định về đăng ký chuyển giao công nghệ hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm văn bản này).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư ngoài khu công nghiệp), chủ đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

3. Sở Công Thương trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư trong cụm công nghiệp) thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư trong khu công nghiệp) thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu chủ đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.

Đính kèm nội dung công văn

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 871

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)