Thông báo
Đề nghị rà soát việc thực hiện quy định đăng ký chuyển giao công nghệ (24/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đến các Sở, Ban, Ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh bằng văn bản và tổ chức Hội nghị “Triển khai các quy định mới về chuyển giao công nghệ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất”.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ1 . Tuy nhiên, qua rà soát kết quả báo cáo, tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, cụ thể hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 02-03 hồ sơ đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; chưa có hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp. Như vậy, việc thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tình hình thu hút dự án đầu tư FDI và triển khai dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện quy định của Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước; lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân; ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con người,

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý, rà soát thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ dự án đầu tư bảo đảm theo quy định của pháp luật (Quy định về đăng ký chuyển giao công nghệ hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm văn bản này).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư ngoài khu công nghiệp), chủ đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

3. Sở Công Thương trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư trong cụm công nghiệp) thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu các doanh nghiệp (đầu tư trong khu công nghiệp) thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thẩm định dự án theo chức năng, phối hợp yêu cầu chủ đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.

Đính kèm nội dung công văn

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1850

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/12/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong công nghiệp năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ trong y tế năm 2023 (29/11/2023)
  • Báo giá thực hiện kiểm tra, giám sát phóng xạ lẫn trong phế liệu kim loại tại các cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (11/10/2023)
  • Hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” (11/09/2023)
  • Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ảnh đẹp Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (25/08/2023)
  • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (25/08/2023)
  • Thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (17/08/2023)